کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری , برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنا

کتاب طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیرینوشته / محمدرضا افضل‌‌نیا تعداد صفحه دوازده‌، 431 ص سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهه..

ادامه مطلب