کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی ایران بین دو انقلاب , ایران بین دو انقلاب,ایران بین دو انقلاب

کتاب ایران بین دو انقلابنوشته ؛پرواند آبراهامیان‌؛ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی تعداد صفحه چهارده‌، 709 ص. نشر نی دانلود pdf

شناسه رکورد : 2193

عنوان : ایران بین دو انقلاب

پديدآور : ؛پرواند آبراهامیان‌؛ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی

شابک : 9643123634

تعداد صفحات : چهارده‌، 709 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : نشر نی

شماره ثبت : 8687

اولین انتشار : 1385

سال انتشار : 1921

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1921

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب ایران بین دو انقلابنوشته ؛پرواند آبراهامیان‌؛ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی تعداد صفحه چهارده‌، 709 ص. نشر نی دانلود pdf

شناسه رکورد : 2193

عنوان : ایران بین دو انقلاب

پديدآور : ؛پرواند آبراهامیان‌؛ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی

شابک : 9643123634

تعداد صفحات : چهارده‌، 709 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : نشر نی

شماره ثبت : 8688

اولین انتشار : 1380

سال انتشار : 1921

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1921

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب ایران بین دو انقلابنوشته ؛پرواند آبراهامیان‌؛ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی تعداد صفحه چهارده‌، 709 ص. نشر نی دانلود pdf

شناسه رکورد : 2193

عنوان : ایران بین دو انقلاب

پديدآور : ؛پرواند آبراهامیان‌؛ترجمه احمد گلمحمدی، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی

شابک : 9643123634

تعداد صفحات : چهارده‌، 709 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : نشر نی

شماره ثبت : 12579

اولین انتشار : 1390

سال انتشار : 1926

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1926

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz